WTW, Faster, Asecos, Knauer, Cecil, Hirschmann, Carl Roth, Purite, Awareness, Motic, Raypa, IKA, Kruess Optronics, Hettich, Skadi, Precisa, Ahlborn, Nabertherm

 

 1. Сушилни термостати инкубатори, стерилизатори, климатични камери
 2. Спектрометрия: UV-VIS, AAS, ICP, XRF, ОES
 3. Комплексен физико-химичен анализ на питейни, промишлени и отпадни води
 4. Измерване на pH, проводимост, съдържание на кислород, БПК, ХПК, наличие на химични елементи и съединения
 5. Ламинарни шкафове и камини
 6. Микроскопи и принадлежности към тях
 7. Автоклави
 8. Високо и ниско температурни циркулатори, помпи, вани за темпериране
 9. Калориметри
 10. Клатачки, бъркалки, хомогенизатори
 11. Измерване на финост на прахови проби в реално време
 12. Измерване и анализ на размер, форма и молекулно тегло на частици
 13. Центрофуги
 14. Лабораторни фризери и хладилни камери
 15. Лиофилизатори
 16. Лабораторни фризери и хладилни камери
 17. Експресно и гравиметрично определяне на влагосъдържание в проби
 18. Аналитични и технически везни. Влагоанализатори
 19. Апаратура за измерване на температура, влажност, въздушни течения, запрашеност, шум, вибрации, микроклимат в работни помещения
 20. Уреди за изпитване на устойчивост на климатични въздействия
 21. Пещи за изгаряне, изпепеляване, муфелни пещи, вакуумни пещи