1. Измерване на повърхността

Tеорията на Брунауер-Емет-Телър (BET) има за цел да обясни физичната адсорбция на газови молекули на твърда повърхност и служи като основа за важна аналитична техника за измерване на специфичната повърхност на материалите. Теорията на BET се прилага за системи с многослойна адсорбция и обикновено използва пробни газове, които не реагират химически с повърхностите на материала като адсорбати за количествено определяне на специфичната повърхност.

Специфичната повърхност съгласно теорията на BET е общ параметър за характеризиране на праховете. Ние предлагаме разнообразие от апарати, съобразени със съответните области на приложение.

2. Разпределение на размера на порите (0.35-ca. 400 nm)

- микро – (˂ 2 nm)

- мезо – (2-50 nm)

- макро – (> 50 nm)

3. Обем на порите

4. Сорбция на парите

5. Топлина на адсорбция

Анализатори на микропори

3P MICRO 300

3P micro 300 request Analyzer 500x468

- три отделни, независими позиции за анализ  (температура на пробата, газ за анализ ...)

- всяка станция e със собствена захранваща тръбна система, клетка за референтно налягане и съответен набор от преобразуватели на различни налягания (1000, 10, 1 или 0,1 Torr)

- дегазиращ стандарт на място до 400  ̊С

- 3-степенна евакуация (безопасно третиране на пробата)

- 2-степенна филтърна система (безопасно третиране на пробата)

- показване на кинетични данни

3P MICRO 100 & 200

3P micro request Analyzer

- една или две отделни, независими позиции за анализ  (температура на пробата, газ за анализ ...)

- всяка станция е със собствена захранваща тръбна система, клетка за референтно налягане и съответен набор от преобразуватели на различни налягания (1000, 10, 1 или 0,1 Torr)

- 3-степенна евакуация (безопасно третиране на пробата)

- 2-степенна филтърна система (безопасно третиране на пробата)

- показване на кинетични данни

3P SURFACE DX

3P surface DX request Analyzer

 

- четири позиции за повърхностен анализ на BET (динамичен метод)

- всяка точка от данни отнема 5 минути, следователно могат да се извършат до 4 измервания на BET за 20 минути

- принадлежност: 3P prep D4 - външно дегазиращо устройство за 4 станции за проби в режим поток или вакуум, макс. температура до 400 ° С

 

Приложения: катализатори, стъкло и керамика, синтетични адсорбенти, графит и въглеродни сажди, фармация, порьозни материали и др.

Untitled